Login   |
|    


3476520 3
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

  
     
ERP for RealEstate and Construction Business
        SoftPRO เป็นระบบซอฟท์แวร์รวมประยุกต์ใช้ภายในองค์กรที่ช่วยจัดการทางด้านการบริหาร การเงิน และการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมงาน 3 ส่วนหลักคืองานก่อสร้าง งานการตลาดการขาย และงานบัญชี โดยระบบจะเริ่มตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ วางแผนงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมการจอง การทำสัญญาและการโอนกรรมสิทธิ์ และเชื่อมโยงทำบัญชีให้อัตโนมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น SoftPRO ประกอบด้วย 20 โมดุลหลักคือ
 
 คลิกที่นี่เพื่อดู Data flow Diagram
        
 ระบบงานวิเคราะห์การลงทุน ธุรกิจเฉพาะ และพัฒนาโครงการ(Real Estate Control,RE)
        
 ระบบ งบประมาณ(BUDGETING SYSTEM,BG)
        
 ระบบวางแผน การผลิตสินค้า(PRODUCTION CONTROL,PC)
        
 ระบบบัญชี ต้นทุนการผลิต(PRODUCTION COSTING,CT)
        
 ระบบควบคุม คุณภาพสินค้า(QUALITY CONTROL SYSTEM,QC)
        
 ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับของ(PURCHASING AND RECEIVING,PR)
        
 ระบบควบคุม สินค้าคงคลัง(INVENTORY CONTROL,IC)
        
 ระบบการตลาด การขาย และการทำสัญญาอสังหาริมทรัพย์ (Sales and Agreement Control System,BOA)
        
 ระบบสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ (Credit and Transfer System,BOB)
        
 ระบบควบคุม การขายและเอกสาร(BILLING ORDER,BO)
        
 ระบบบัญชีลูกหนี้ และการรับชำระเงิน(A/R AND CASH RECEIPT,AR)
        
 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ และการจ่ายชำระ(A/P AND CASH PAYMENT,AP)
        
 ระบบบัญชี แยกประเภท และงบการเงิน(GENERAL LEDGER AND FINANCIAL,GL)
        
 ระบบบัญชีเงินสด และธนาคาร(CASH AND BANK CONTROL,CB)
        
 ระบบทรัพย์สินถาวร และค่าเสื่อมราคา(FIXED ASSET AND DEPRECIATION,FA)
        
 ระบบบัญชี ค่าแรงและเงินเดือน(PAYROLL ,PY)
        
 ระบบ ทรัพยากรบุคคล(HUMAN RESOURCE,HR)
        
 โปรแกรม ประมวลผลเวลา(TIME ATTENDANCE,TMA)
        
 ระบบสอบถามข้อมูลและการแสดงผล
         ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องการให้บริการทางด้านข้อมูลจากระบบได้แก่ สอบถามประวัติลูกค้า สอบถามรายละเอียดโครงการ, เฟส, โซน, Block หรือยูนิต สอบถามประวัติผู้รับเหมาหรือผู้จำหน่ายที่ติดต่อกับบริษัท สอบถามประวัติพนักงานขาย สอบถามรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง สอบถามแบบบ้านและยูนิตที่ว่างและระยะเวลาการก่อสร้าง
 ระบบผังโครงการอิเลคทรอนิคส์
         สำหรับแสดงสถานะโครงการและสอบถามในแต่ละ Unit ว่ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปถึงไหนแล้ว ผ่านการตรวจสอบ (QC1-6) ในระดับใด เป็นห้องว่าง หรือมีการจอง หรือทำสัญญา หรือโอนไปอย่างไร ใช้วัสดุอะไรลงไปบ้างสำหรับงานก่อสร้าง
              ทั้ง 20 โมดุลนี้เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันทั้งหมด เป็นลักษณะ Network ตาม System Flow ที่แสดงให้เห็น การเชื่อมโยงในลักษณะแบบนี้ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานลงมากอันเนื่องมาจากการทำงานด้วยมือนั้นซ้ำซ้อนหลายขั้นตอนจนเกินไป นอกจากนั้นข้อมูลยังถูกต้องแม่นยำที่สุด และแสดงสถานะต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันใจ เช่น เมื่อทำการบันทึกใบส่งของเพื่อส่งของให้กับลูกค้า เมื่อทำการปรับปรุงก็จะทราบถึงปริมาณสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ค้างชำระสุทธิ และแผนกบัญชีไม่ต้องมาลงสมุดรายวันอีกครั้งหนึ่ง โดยระบบจะเป็นผู้บันทึกรายการในสมุดรายวันให้เสร็จเรียบร้อย เป็นต้น

        เมื่อข้อมูลมีความผิดพลาดก็สามารถทราบถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้นได้ เพราะที่มาของข้อมูลจะมาจากแหล่งเดียวกันเท่านั้นเมื่อทราบถึงที่มาก็เข้าไปตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง

        ในส่วนของระบบบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้จะครอบคลุมระบบเงินประกันผู้รับเหมา พร้อมทั้งการรับชำระเงินและการจ่ายเงิน โดยจะมีการหักล้างระหว่างกันได้

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com