Login   |
|    


3564267 7
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        Account Receivable & Cash Receipt System,AR (ระบบบัญชีลูกหนี้และรับชำระเงิน )

        AR เป็นโปรแกรมโมดุลหนึ่งในซอฟต์แวร์ SoftPRO มีหน้าที่ควบคุมลูกหนี้รายตัวการออกใบวางบิลการออกใบแจ้งยอดบัญชีให้กับลูกค้าเพื่อทราบถึงยอดค้างชำระกับบริษัท ซึ่งสามารถจ่าหน้าซองจดหมายตามที่อยู่ของลูกค้าได้ การรับชำระเงินจากลูกหนี้(RV) รวมไปถึงการควบคุมเช็ครับจากลูกค้า เช็คในมือ เช็คฝากธนาคารเรียกเก็บ เช็คคืน การปรับปรุงลูกหนี้(JS) และการออกรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้

        ในแต่ละวัน แผนกขาย หรือโมดุล BO จะมีการสรุปใบส่งสินค้า/ใบกำกับสินค้า และใบลดหนี้มายังโมดุล AR เพื่อเพิ่มยอดหนี้ในทะเบียนลูกหนี้ของลูกค้ารายนั้น โดยใช้เลขที่ใบกำกับสินค้า หรือใบลดหนี้ในการอ้างอิงถึงรายการนั้นๆ เมื่อต้องการจะปรับปรุงลูกหนี้ในภายหลัง รายการเหล่านี้จะไม่บันทึกสมุดรายวันอีกเมื่อปรับปรุงข้อมูลเพราะได้กระทำมาแล้วในโมดุล BO

        นอกจากข้อมูลที่ส่งมาจากโมดุล BO แล้ว ยังสามารถบันทึกหนี้เข้าที่ระบบนี้ได้โดยตรง แบ่งเป็นใบกำกับสินค้า และใบลดหนี้ เช่นกัน การกระทำเช่นนี้ได้ผู้กระทำจะต้องเข้าใจถึงรายการนั้น เช่นจะลงบัญชีอย่างไรบ้างเป็นต้น รายการนี้จะถูกบันทึกลงสมุดรายวัน (JV) เพื่อลงบัญชีแยกประเภท เมื่อปรับปรุงข้อมูล

        เมื่อรับชำระเงินมาจากลูกหนี้จะต้องมาบันทึกเข้าสู่ระบบ (RV) แล้วโปรแกรมจะพิมพ์ RV นั้นออกมาให้ผู้ใช้และบันทึกลงสมุดรายวันเมื่อปรับปรุงข้อมูลการรับชำระเงินนี้อาจจะเป็นเงินสด เช็ค หรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้กำหนดประเภทของการชำระเงิน รวมทั้งเลขที่กรมธรรม์ที่จะติดชำระด้วยในกรณีที่การชำระเงินเป็นเช็คนั้นระบบจะยังไม่ตัดชำระหนี้จนกว่าจะมีการบันทึกว่าเช็คใบนั้นผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นแรกจะลงบัญชี เช็คในมือ กับ เช็ครับจากลูกค้าไว้ก่อน เมื่อเช็คถึงวัน DUE หรือมีการนำเช็คฝากธนาคารก็จะต้องบันทึกเข้าสู่ระบบโดยระบุธนาคารที่นำเช็คไปฝากและเช็คเลขที่ที่จะนำฝาก เมื่อปรับปรุงข้อมูลก็จะบันทึกลงสมุดรายวัน โดยลงบัญชีธนาคารที่นำฝากกับเช็คในมือ และบันทึกในทะเบียนเช็คว่าได้ Pay In ไปแล้ววันที่เท่าไหร่

        เมื่อได้รับแจ้งว่า มีเช็คใบไหนผ่านธนาคารบ้าง และเช็คใบไหนรับคืนจากธนาคารบ้าง ก็ทำการบันทึกเข้าระบบ (JV)เมื่อทำการปรับปรุงข้อมูลเช็คที่ผ่านธนาคารก็จะบันทึกสมุดรายวันโดยลงบัญชีเช็ครับจากลูกค้า กับลูกหนี้ ส่วนเช็ครับคืนนั้นระบบก็จะบันทึกเช็คคืน กับธนาคารที่นำฝาก

เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถที่จะสั่ง

     - พิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุงข้อมูล เช่น รายงานการรับชำระเงินประจำวันแยกเป็นเงินสด เช็ค โอนเข้าธนาคาร หรือรายงานการปรับปรุงลูกหนี้รายตัว

     - สั่งพิมพ์ JOURNAL SLIP และ RECEIVED VOUCHER มาแนบกับเอกสารอื่นๆ ได้ โดยระบบจะให้รหัสบัญชี และชื่อบัญชีออกมาตามรายการ สามารถที่จะสอบถามข้อมูลจากระบบ หรือออกรายงาน ได้ดังนี้

     - สอบถามหรือเรียกดูการเคลื่อนไหวของลูกหนี้แต่ละราย

     - พิมพ์การ์ดลูกหนี้รายตัว (A/R LEDGER CARD) แสดงการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ในแต่ละวัน

     - รายงานแสดงใบส่งสินค้า/ใบกำกับสินค้าที่ค้างชำระเงิน และแสดงถึงอายุหนี้ของใบส่งสินค้า/ใบกำกับสินค้านั้น ซึ่งค้างชำระภายใน 30วัน มากกว่า 30 แต่ไม่เกิน 60วัน มากกว่า 60 แต่ไม่เกิน 90วัน และมากกว่า 90วัน (A/R OVERDUE REPORT)

     - รายงานสรุปการเคลื่อนไหวประจำเดือนปัจจุบัน (MONTHLY A/R MOVEMENT)

     - รายงานสรุปยอดค้างชำระในขณะนั้น แยกตามประเภทลูกหนี้ รวมทั้งแยกยอดค้างชำระที่อยู่ในช่วงกำหนดชำระ และเกินช่วงกำหนดชำระ พร้อมทั้ง PLANNING เงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน ตามวันที่กำหนดชำระ (A/R REPORT)

     - รายงานการรับชำระเงินในแต่ละวัน (DAILY CASH RECEIPT REPORT) ซึ่งจะแสดงยอดรับชำระเงินแยกเป็นเงินสด และเช็คผ่านธนาคาร

     - รายงานคุมเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (POST DATE CHEQUE/NOTE RECEIVABLE) ซึ่งจะแสดงเช็คในมือทั้งหมด และเช็คนำฝากธนาคารแล้วแต่ที่ยังไม่ผ่านธนาคาร และจะแสดงสถานะของเช็คแต่ละใบรวมทั้งวันที่จะนำฝากธนาคารได้

     - พิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชี (A/R STATEMENT) เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกหนี้รับทราบเอาไว้ เมื่อสิ้นเดือน มีประโยชน์สำหรับการเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งสรุปอายุหนี้ในส่วนท้ายของเอกสาร

     - พิมพ์ใบวางบิลเรียกเก็บเงิน (BILL DOCUMENT) เพื่อให้พนักงานเก็บเงินนำไปวางบิลลูกค้าเมื่อถึงกำหนดวางบิลได้

    - อื่นๆ

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com