Login   |
|    


2011134 189
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP for RealEstate and Construction Business
        Credit and Transfer System, BOB (ระบบสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ )

       เป็นระบบที่นำเข้ามาช่วยในการบริหารงานขาย ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวของลูกค้าปริมาณการขายตามโครงการต่างๆ เพื่อการติดตามและวางแผนการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถออกรายงานต่างๆ ได้

คุณสมบัติของระบบ

 • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เฟสบ้าน แบบบ้าน และบ้านแต่ละหลัง ซึ่งสามารถที่จะดูความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการคิดราคาเมื่อลูกค้าสอบถาม จัดพิมพ์ในราคาเฉพาะหน่วย และสามารถปรับเปลี่ยนราคาได้โดยง่าย
 • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขาย ซึ่งสามารถที่จะสรุปยอดขายของแต่ละพนักงานขายได้ รวมไปถึงสื่อโฆษณา และการจัดกลุ่ม
 • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีการติดต่อกับบริษัท ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการและลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกดูประวัติของลูกค้า ตามสื่อโฆษณา สถานที่ ประเภทลูกค้า ประวัติการซื้อขายบ้าน การผ่อนชำระ เป็นต้น และมีการจัดเก็บที่อยู่ของลูกค้าถึง 3 ประเภท คือ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ , ที่อยู่ที่ทำงาน , ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน และมีสถานะแจ้งว่าเข้าอยู่หรือยังไม่เข้าอยู่ในหมู่บ้าน และสามารถพิมพ์ Label ออกมาตามที่อยู่ที่เราต้องการ เพื่อทำการส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้ลูกค้า
 • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ขายบ้าน ได้แก่ การออกงานแสดง ที่ Site หรือที่ Office ทำให้สามารถสรุปยอดขายแยกตามสถานที่ขายได้
 • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของลูกค้า เพื่อใช้ในการจัดแบ่งลูกค้าเวลาออกรายงาน
 • จัดการข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อขายบ้านดังนี้

 •         - การจองบ้าน และการยกเลิก
          เมื่อผู้ซื้อสนใจที่จะซื้อขายบ้าน จะมีการจองบ้านเอาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้บ้านนี้ตกไปเป็นของผู้ซื้อรายอื่น โดยต้องจ่ายค่าจองบ้าน และจะได้รับใบเสร็จรับเงินว่ามีการจองแล้วจากบริษัท และกำหนดวันทำสัญญาอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าผู้ซื้อบ้านจองบ้านแล้วไม่ทำสัญญาภายในวันที่กำหนด ค่าจองบ้านนั้นถือเป็นรายได้ของบริษัทไป ส่วนประวัติลูกค้ายังคงจัดเก็บเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกการจอง
          - การจองบ้านนี้จะมีรายงานแสดงดังนี้
           1. รายละเอียดการจอง
           2. สรุปยอดขายเกี่ยวกับการจอง
           3. สรุปการรับชำระเงินเกี่ยวกับการจอง
           4. อายุการจองบ้าน เพื่อการติดตามลูกค้า
           5. ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
           6. รายงานแสดงจำนวนบ้านที่เหลือ
           7. รายงานแสดงบ้านที่มีการจอง

          - การทำสัญญา การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาซื้อขายบ้าน เมื่อถึงกำหนดการทำสัญญา ลูกค้าจะนำเงินมาชำระตามค่าทำสัญญาที่กำหนดกับพนักงานขายเอาไว้ของประเภทบ้านที่จองนั้นๆ พร้อมกับดำเนินการทำสัญญา โดยปกติทางบริษัทจะจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งการชำระเงินดาวน์ และการแบ่งงวดการชำระเงิน ซึ่งอาจจะมีการจัดแบ่งไม่เป็นไปตามตารางราคาและการชำระเงิน อันเนื่องมาจากเงื่อนไขต่างๆ ของบ้านแต่ละหลัง และจำนวนงวดการผ่อนชำระ
          - ในส่วนนี้จะมีรายงานแสดงดังนี้
           1. จัดพิมพ์สัญญาการซื้อขาย (Contract) และเอกสารแนบต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
           2. รายละเอียดการทำสัญญา ( Daily Agreement Report )
           3. รายงานแสดงยอดขาย
           4. รายงานแสดงรายชื่อผู้ที่มีการยกเลิกสัญญา
           5. รายงานแสดงสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลง ( Adjusted Agreement )
           6. รายงานแสดงบ้านที่มีการทำสัญญา
           7. ทะเบียนสัญญาการซื้อขาย ( Receivable Card )
           8. พิมพ์ Bar Code ของรหัสแปลง และเลขที่สัญญาลงใน Payment Form เพื่อให้ทางธนาคารยิงรหัสเข้าเครื่องได้ เลย เมื่อมีการ Download ข้อมูลกลับมาจะได้ถูกต้อง

          - การติดตามการผ่อนชำระเงินดาวน์ เมื่อทำสัญญาเสร็จจะถือว่าวันที่ทำสัญญาในเดือนต่อไปเป็นวันที่ถึงกำหนดการผ่อนดาวน์ ซึ่งจะมีรายงานแสดง
           1. จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า
           2. ใบเตือนในกรณีที่ลูกค้าไม่มาชำระตามกำหนดเวลา
           3. รายละเอียดการผ่อนดาวน์ ( Cash Receipt )
           4. รายงานลูกค้าที่ไม่มาชำระตามกำหนดเวลา
           5. รายงานความเคลื่อนไหวลูกค้า Update ณ.วันปัจจุบัน ( Agreement Status )
           6. รายงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขาดชำระ
           7. ใบกำกับการยกเลิก การคิดดอกเบี้ย จากการเตือน
           8. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

          - การโอนบ้าน และปิดสัญญาการซื้อขาย หลังจากที่ลูกค้าได้ผ่อนชำระเงินดาวน์งวดสุดท้ายเสร็จ จะมีการจัดเตรียมรายละเอียดได้แก่ เอกสารที่จะใช้ในการโอน เงินที่ต้องเตรียม เป็นต้น พร้อมทั้งทำการนัดหมายต่างๆ เพื่อทำการโอนบ้านที่ซื้อขายนี้ และสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อโอนบ้านเรียบร้อยแล้ว จะทำการปิดสัญญาการซื้อขายบ้าน ในส่วนนี้จะมีรายงานแสดงดังนี้
           1. รายงานแสดงสัญญาที่คาดว่าจะโอน
           2. รายงานแสดงบ้านที่โอน และปิดสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
           3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
 • จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าดังนี้
          - บันทึกรายการแก้ไขเก็บงาน
          - กำหนดแผนการแก้ไขเก็บงาน และรายการวัตถุดิบที่ต้องใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อและคลังวัตถุดิบ
          - ออกใบสั่งงานผู้รับเหมา พร้อมออกใบเบิกวัตถุดิบให้กับผู้รับเหมาไปเบิกสินค้า
          - บันทึกผลการทำงานตามใบสั่งงานนั้น ๆ พร้อมอนุมัติการเงินผู้รับเหมา ซึ่งระบบจะไปตั้งหนี้ในระบบเตรียมจ่ายต่อไป ซึ่งอาจจะมีการหักเงินผู้รับเหมารายเดิมได้
 • ระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบ RE เพื่อปรับปรุงสถานะของอสังหาริมทรัพย์ในบริษัทอยู่ในระดับใด เช่น จอง ทำสัญญา/ผ่อนเงินดาวน์ โอน เป็นต้น
          - ระบบ A/R & Cash Receipt เพื่อปรับปรุงสภาพลูกหนี้ และเตรียมรับชำระเงิน
          - ระบบG/Lเพื่อบันทึกลงบัญชีแยกประเภทสำหรับรายการขาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นจอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์
 • ระบบนี้สามารถที่จะคำนวณคอมมิชชั่นจ่ายให้กับพนักงานขายได้
  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com