Login   |
|    


3564248 10
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        CASH & BANK CONTROL, CB (ระบบควบคุมเงินสดและบัญชีธนาคาร )

        เป็นระบบที่นำเข้ามาช่วยในการบริหารการเงิน และธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถที่จะทราบถึงสถานะเงินสด และเงินฝากธนาคาร ทำการคาดคะเนกระแสเงินรับจ่ายล่วงหน้าได้ ทำให้สามารถกำหนดระดับการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม โดยการเชื่อมโยงกับระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ และอื่นๆ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน สะดวก และรวดเร็ว พร้อมทั้งควบคุมการรับจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

        ระบบจะให้ผู้ใช้ทำการบันทึกรายการรับจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ (ไม่มีการตั้งหนี้รับจ่ายไว้ก่อน) การโอนเงินระหว่าง Cashier หรือธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงิน การคืนเงินการนำเงินฝากธนาคาร การบันทึกเช็คคืน นอกจากนั้นยังรวบรวมรายการรับจ่ายจากระบบลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เพื่อให้ได้สถานะของเงินสด และเงินฝากธนาคารที่ครบถ้วน และถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน

        ระบบยังให้ผู้ใช้บันทึกรายการที่คาดว่าจะรับจ่าย และยังรวบรวมรายการจากระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ PR, BO, AR, AP, PY เป็นต้น เพื่อนำมาคาดคะเนกระแสเงินรับจ่ายล่วงหน้า (CASH FLOW)

สิ่งที่ได้รับจากระบบ มีดังนี้
     1. รายงานเคลื่อนไหวของเงิน (CASH LEDGER) เป็นช่วงวันที่
  • แยกเป็นด้านรับจ่าย หรือรวม
  • แยกตามประเภทของเงินได้ (Cash Type) เช่น การเคลื่อนไหวของเงินสด Cheque เป็นต้น
  • เลือกดูตามคลังจัดเก็บเงินได้ เช่น การเคลื่อนไหวใน Cashier A,B,C,... หรือการเคลื่อนไหวในธนาคาร A,B,C,...
     2. สรุปรายการเคลื่อนไหว (SUMMARY CASH MOVEMENT) ตามคลังจัดเก็บเงิน

     3. สรุปสถานะของเงิน (CASH STATUS)
  • รายงานเงินคงเหลือประจำวัน แยกแต่ละ Cashier
  • รายงานเงินคงเหลือประจำวัน แยกตาม Bank
  • รายงานเงินคงเหลือรวม
     4. รายละเอียดของกระแสเงิน (DETAILS OF CASH MOVEMENT) ได้แก่ รายงานการรับเงินประจำวัน รายงานการจ่ายเงินประจำวัน เป็นต้น

     5. ทะเบียนเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (POSTED DATE CHEQUE) ทั้งเช็ครับ และเช็คจ่าย

     6. รายงานประมาณการกระแสเงิน (CASH FLOW)

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com