Login   |
|    


3564254 12
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        Capacity Requirement Planning, CRP (ระบบวางแผนความต้องการกำลังผลิต)

        ระบบนี้จะพิจารณาถึงขีดความสามารถในช่วงเวลาของแต่ละหน่วยการผลิตกับงานที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้วางแผนสามารถวิเคราะห์ถึงลำดับการผลิต และยังบอกถึงระดับของงานในแต่ละหน่วยการผลิตว่ามากหรือน้อยไป เมื่อเปรียบเทียบกับขีดความสามารถในแต่ละหน่วยการผลิต

        กำลังการผลิตโดยทั่วไปมีหน่วยเป็นปริมาณผลผลิตต่อเวลา เช่น ชิ้นต่อเดือน หรือตันต่อปี เป็นต้นซึ่งจะต้องมีการวางแผนเพื่อจะได้สามารถผลิตสินค้า ได้ทันตามความต้องการ ระบบนี้จะได้รับข้อมูลมาจากการวางแผนการผลิตสินค้าหลัก (Master Production Scheduling) และการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirement Planning) มาทำการวางแผนความต้องการกำลังการผลิต(CRP) แล้วระบบจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการกำหนด Capacity ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นมา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตสินค้าหลักใหม่ตามความเหมาะสมหรือเพิ่ม/ลดกำลังการผลิตให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการย้ายแรงงาน (Manpower) ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรือเลือกใช้เส้นทางการผลิตเส้นทางอื่นๆ หรือสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่ม หรือจ้างแรงงานจากภายนอก เป็นต้น

        เมื่อมีการปรับแผนการผลิตสินค้าหลักใหม่ (MPS) และแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ใหม่สามารถที่จะนำมาปรับปรุงแผนความต้องการกำลังการผลิตนี้ใหม่ได้

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com