Login   |
|    


3564240 11
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        Production Costing,CT (ระบบต้นทุนการผลิต)

        ระบบนี้มีความสามารถที่จะคำนวณราคาสินค้าที่เหมาะสมว่าควรมีราคาอยู่ในช่วงไหน นอกจากนั้นระบบยังสามารถในด้าน What-if Simulation อีกด้วยซึ่งเป็นตัวสมมติว่าถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบกระเทือนอะไรบ้างทำให้ผู้บริหารได้รู้ว่า ตัวเลขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะได้เตรียมการหรือเปลี่ยนแปลงแผนการต่างๆ ได้ทันเวลา

        การกำหนดค่าใช้จ่าย โดยใช้ Bills of Material (BOM) และเส้นทางการผลิตสินค้า (Routings for an Assembly) ระบบสามารถที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายจากวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบต่างๆ และค่าแรงงานที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนได้

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตอาจจะแบ่งได้ ดังต่อไปนี้
  • Material Cost เป็นค่าใช้จ่ายได้คิดจากราคาวัตถุดิบนั้น ๆ
  • Direct Labour Cost เป็นค่าใช้จ่ายที่ให้กับคนงานในการผลิตสินค้าในขึ้นตอนหนึ่ง ๆ
  • Accumulated Labour Cost เป็นค่าใช้จ่ายสะสมที่ให้กับคนงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้า
  • Outside Cost เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่ผู้ขายคิดเพิ่มเติมต่อสินค้าหนึ่งหน่วยซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จ้างผลิตจากภายนอก
        นอกจากนั้น ระบบยังสามารถที่จะให้มีการกำหนด Fixed Overhead Rate หรือ Variable Overhead Rate ได้ในแต่ละสินค้า Fixed Overheadเกิดขึ้นเมื่อ Part ผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆในWork Center แต่ละแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน อาจคิดเป็นต่อชั่วโมงหรือนาที ส่วนVariable Overhead นั้นจะคิด ในรูปของเปอร์เซ็นต์ที่คิดจากค่าแรงงาน ในขบวนการผลิตสินค้าแต่ละขั้นตอน

        ข้อมูลที่นำมาคำนวณหาต้นทุนการผลิตนี้จะมาจากระบบ Shop Floor Control ซึ่งสามารถกระทำได้ในทุกขั้นตอนในการผลิต สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง Standard Cost ในปัจจุบันได้และมีรายงานแสดงการเปลี่ยนแปลง (Standard Cost Convertion Variance)

        ข้อมูลจากระบบนี้ ทำให้เรารู้ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost) และค่าใช้จ่ายมาตราฐาน (Standard Cost) ตาม Bill of material และ Routing

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com