Login   |
|    


3564272 9
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        Production Planning Control, PC (ระบบวางแผนการผลิตสินค้า)

        ระบบนี้สามารถคาดการณ์ขบวนการในการผลิตสินค้าในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ควบ คุมการเคลื่อนไหวของ Work Order ซึ่งมีความสามารถที่จะสร้างและ Maintain Work Order และ Pick Lists ได้ ในแต่ละ Work Order เราสามารถแบ่งเป็น Lot ย่อยหลายๆ Lot ได้ในใบสั่งผลิตใบหนึ่ง โดยระบบจะมีการวางแผนและควบคุมการผลิตแยกกันไป

        สามารถที่จะเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในขบวนการผลิต พร้อมทั้งประมาณแวลาที่จะต้องใช้ในการผลิตในแต่ละขบวนการผลิตในแต่ละ Lot สามารถที่จะควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ถ้ามีอะไรที่ไม่ตรงตามที่ต้องการระบบนี้ก็สามารถในการที่จะออกรายงาน (Reporting and Query Facilities) ต่างๆตามที่เราสั่งได้เพื่อที่จะทราบว่า Work Orders นั้นๆ มีรายละเอียดเป็นอย่างไร มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ตลอดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ค่าแรง ค่าเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตจะเก็บรวบรวมเอาไว้ใน Work Order เพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายจริง (Actual Cost) ของสินค้ าแต่ละชนิด

        ระบบมี Tracking file ที่เก็บก๊อบปี้ขอ ง BOM และ Routing ทำให้รู้ถึง Revision ที่ใช้ในการผลิตครั้งนั้น และสามารถผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้โดยไม่ต้องแก้ไข BOM ที่เป็นมาตราฐาน และมีรายงานแสดง Configuration Variance ที่เกิดขึ้นระหว่าง Standard กับ Actual BOM ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นได้

        นอกจากนั้นระบบยังมีระบบการสั่งปิดงานใบสั่งผลิต (Work Order) ซึ่งระบบจะมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในเรื่องของการเบิกสินค้า การรับคืนสินค้า การบันทึกผลผลิต ว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ มีสินค้าตกค้างอยู่ในระบบหรือไม่

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com