Login   |
|    


3564250 11
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        Payroll System, PY (ระบบบัญชีค่าแรงและเงินเดือน)

        ระบบนี้ได้พัฒนาแพร่หลายอย่างมากในการนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถช่วยในการทำบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงและเงินเดือนได้ดี ซึ่งแต่เดิมท่านจะต้องใช้เวลามากหรือจำนวนพนักงานหลายคนเพื่อจะให้แล้วเสร็จทันเวลาแต่เมื่อนำระบบนี้เข้ามาช่วยงานจะทำให้สามารถคำนวณค่าแรงได้รวดเร็วและพิมพ์รายงานสนองความต้องการได้อีกหลายลักษณะ

คุณสมบัติที่เด่นๆ ของระบบมีดังนี้

     1. สามารถเก็บทะเบียนประวัติพนักงานต่างๆ รวมทั้งสามารถแยกประเภทของพนักงานตามลักษณะการจ่ายเงินเดือนได้ เช่น พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานที่อยู่ในช่วงฝึกงานและสามารถปรับปรุงแก้ไขทะเบียนพนักงานได้สะดวก (แต่ต้องอยู่ภายใต้สิทธิพิเศษหรือระดับของผู้ใช้ด้วยเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง )

     2. สามารถคำนวณค่าแรงของพนักงานตามวิธีต่างๆ ได้แก่ ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงรายวันหรือค่าแรงรายเดือนและยังสามารถแยกการคำนวณค่าแรงเป็น Department/Sectionได้ รวมทั้งสามารถคำนวณค่าแรงเป็นสัปดาห์ หรือทุก ๆ 15 วัน หรือสิ้นเดือนก็ย่อมได้

     3. คำนวณจำนวนเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นค่าแรงปกติ ค่าแรงล่วงเวลา ซึ่งแยกเป็น 1 , 1.5 , 2 , 3 เท่าได้ และสามารถแยกเป็นค่าล่วงเวลาปกติ (RegularOvertime)และ Premium Overtime เงินค่าธรรมเนียมการขาย เงินช่วยเหลือ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าครองชีพ ค่ากะ เป็นต้น เงินสะสม เงินสมทบประจำเดือน

     4. คำนวณจำนวนเงินที่จะต้องหักจากพนักงาน เนื่องจากการเบิกล่วงหน้า การกู้ยืมเงินการหักค่าแรง การหักค่าภาษี และกรณีที่บริษัทเสียภาษีให้กับพนักงานด้วย

     5. คำนวณค่าแรงสุทธิที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงาน โดยนำจำนวนที่จะต้องจ่ายหักออกด้วยจำนวนเงินที่ต้องหัก

     6. คำนวณยอดสะสมต่างๆ ให้

     7. การคำนวณภาษี เพื่อนำส่งกรมสรรพากรนั้น ผู้ใช้สามารถปรับปรุงตารางภาษีใหม่ได้โดยไม่ต้องมีการเรียกโปรแกรมเมอร์เข้าไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

     8. นอกจากนี้แล้วระบบยังสนองตามความต้องการอีกหลายด้าน เช่น
 • เก็บข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานหรืออัตราภาษี ค่าลดหย่อนต่างๆ ได้ง่าย
 • คำนวณประมาณการปรับค่าจ้าง การจ่ายโบนัส และสรุป
 • เก็บประวัติการลาหยุดในกรณีต่างๆ เช่น ลาพักร้อน ลาหยุด ลาป่วย ขาดงาน มาสาย เป็นต้น ทั้งประจำเดือน ประจำปี พร้อมกับการออกรายงานสรุปผล ตรวจสอบสิทธิการลา และสามารถคำนวณหาเบี้ยขยันประจำงวด เบี้ยขยันประจำปีได้
 • คำนวณเงินสะสมกองทุน( Provident Fun ) ทั้งที่หักจากพนักงาน และทาง บริษัทออกให้
 • คำนวณเงินประกันสังคม ( Social ) เพื่อนำส่ง ซึ่งสามารถที่จะนำส่งผ่าน Diskette หรือพิมพ์เป็นรายงานนำส่งได้
 • สามารถแยกกรณีการจ่ายเงินเดือนเป็น 3 ประเภท
        1. การจ่ายด้วยเงินสด ( Pay Cash ) ซึ่งสามารถคำนวณจำนวนธนบัตร โดยแยกประเภทของธนบัตร เหรียญที่ต้องจ่าย
        2. การจ่ายโดยผ่านธนาคาร ( Pay to Bank ) ก็สามารถพิมพ์รายงานให้กับธนาคารโดยแยก แต่ละธนาคารที่มีการจ่าย และสามารถนำส่งผ่าน Diskette
        3. การจ่ายด้วยเช็ค (Pay Cheque) ก็สามารถพิมพ์รายงานสรุปเพื่อเขียนเช็ค และยังสามารถกำหนดให้โปรแกรมพิมพ์เช็คจ่ายก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
     9. พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น

 • รายละเอียดพนักงาน (Employee Master List)
 • รายงานบัญชีค่าแรง (Payroll Register) ทั้งแต่ละงวดการจ่าย ประจำเดือน และประจำปี
 • หนังสือสำคัญการจ่ายภาษี ภงด.1, ภงด.1ก
 • ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ใบต่อแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สำหรับค่าจ้างประจำเดือน
 • ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน (Pay slip) ตามรูปแบบที่ต้องการ
 • รายงานแสดงข้อมูลที่ส่งไปยัง Product Costing System
 • รายงานสำหรับบัญชีแยกประเภท (Payroll Journal Report) แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการลงบัญชีแยกประเภทของระบบ และผู้ใช้ไม่ต้องนำไปบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภทอีกครั้งหนึ่ง
 • สามารถออกแบบรายงานต่างๆ โดยผู้ใช้เองได้ (Report Generation)
 • ฯลฯ
     10. สามารถใช้งานร่วมกับระบบบัญชีแยกประเภท ระบบ Production Costing และระบบ Cash Payment ของทางบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยโปรแกรมเป็นตัวจัดการเองทั้งสิ้น

     11. หากมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องบันทึกเวลา (Time Recorder) ทางบริษัทมีโปรแกรม Time Attendance ประสิทธิภาพสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าไว้ค่อยบริการเพื่อผ่านข้อมูลการลงเวลาสู่เครื่อง PC ทำการประมวลผลโดยตรง เพื่อวิเคราะห์เวลาทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ว่ามีการขาด สาย ล่วงเวลา อยู่กะการทำงาน เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับโปรแกรมระบบบัญชีค่าแรงและเงินเดือนนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับคิดค่าแรงและเงินเดือนตามเวลาทำงานดังกล่าว

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com