Login   |
|    


2010997 133
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP for RealEstate and Construction Business
        Real Estate Control, RE (ระบบงานวิเคราะห์การลงทุน ธุรกิจเฉพาะ และพัฒนาโครงการ )

        เป็นระบบที่นำมาช่วยในการบริหาร และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว คอนโดมิเนียม เป็นต้น จะทำให้เราทราบองค์ประกอบทั้งหมดของแต่ละโครงการ ทราบราคาต้นทุนประมาณการ และราคาขายประมาณการโดยรวมพร้อมทั้งสามารถที่จะปรับแต่งราคาให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน และยังสามารถเปรียบเทียบราคาระหว่างราคาเดิมกับราคาใหม่ได้ นอกจากนั้นยังทราบสถานะของอสังหาริมทรัพย์ว่าได้ดำเนินการก่อสร้างไปถึงไหน มีการเสนอขายไปอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งประวัติต่าง ๆ ที่มี

        ระบบจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดโครงการ ( Project ) เฟสของโครงการ ( Phase ) Zone และ Block ที่บริษัทริเริ่มจากนั้นก็กำหนดประเภทและแบบอสังหาริมทรัพย์ที่จะดำเนินการ รวมไปถึงโครงสร้างในการก่อสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมี พร้อมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ในการซื้อขาย

        จากนั้นก็กำหนด Unit ในเฟสและโครงการนั้น พร้อมทั้งแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดทำลงในพื้นที่นั้น และราคาที่จะเสนอขาย

        ระบบจะมีการรวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากระบบ GL, PR, IC และ AP มาเป็นต้นทุนของโครงการ เฟส และแต่ละ Unit โดยอาศัยตารางการจัดสรร ซึ่งผู้ใช้กำหนดขึ้นเอง หรือจะยึดจากระบบ

รายงานที่ได้รับจากระบบมีดังนี้

  • รายงานอสังหาริมทรัพย์ ( Real Estate List ) ในแต่ละโครงการ เฟส ประเภท/แบบ และยูนิต
  • รายงานโครงสร้างของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท/แบบ ( Std BOM List ) พร้อมทั้งแสดงราคาต้นทุนประมาณการในขณะนั้น
  • รายงานแสดงราคาที่เสนอขายให้กับลูกค้า ( Real Estate Price List ) ซึ่งจะแสดงราคาขายทั้งสิ้น และการจ่ายชำระเงิน รวมไปถึงการจ่ายชำระให้กับธนาคารในแต่ละเดือน
  • ใบคิดราคาขายในแต่ละ Unit ( Individual Price ) พร้อมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มี
  • รายงานสถานะการขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละ Unit ( Real Estate Status ) จะบอกให้ทราบถึงสถานะการซื้อขายซึ่งอยู่ในระยะการจอง ผ่อนดาวน์ ดาวน์ทั่งหมดกี่ครั้ง กำไรขั้นต้นที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุน
  • รายงานสถานะการสร้างอสังหาริมทรัพย์แต่ละ Unit ( Real Estate Construction Status ) เพื่อรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้าง ซึ่งจะอยู่ใน Activities ใดในขณะนี้
  • รายงานเปรียบเทียบต้นทุนประมาณการ กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละโครงการ เฟส และ Unit ได้ รวมไปถึงการเปรียบเทียบกับยอดขายประมาณการ
  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com