Login   |
|    


3564270 7
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        Sales History and Analysis System, SA (ระบบวิเคราะห์การขาย)

        ระบบวิเคราะห์การขาย โดยใช้คอมพิวเตอร์นี้ จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับกิจการขายต่างๆ ซึ่งระบบนี้สามารถออกรายงานวิเคราะห์ยอดขายได้หลายรูปแบบ โดยวิเคราะห์ทางด้านพนักงานขาย ลูกค้า และสินค้า โดยอาศัยข้อมูลจากใบกำกับสินค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับการขายประจำวัน และยอดขายสะสมต่างๆ ใน History

        นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบผลกำไรที่ได้รับ ระหว่างยอดขายของพนักงาน ระหว่างลูกค้า และระหว่างสินค้าชนิดต่างๆ เปรียบเทียบยอดขายในแต่ละเดือน หรือปีระหว่างพนักงานขาย ระหว่างลูกค้าและระหว่างสินค้าชนิดต่าง ๆ

        รายงานวิเคราะห์การขายเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ผู้บริหารสามารถศึกษาลักษณะ แนวโน้มทางด้านการตลาด เช่น สามารถทราบได้ว่าลักษณะลูกค้าประเภทใดที่ให้กำไร แก่กิจการดีที่สุดลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อที่ละมากๆอาจไม่ได้ให้กำไรแก่กิจการเท่ากับลูกค้ารายย่อยที่ซื้อปริมาณน้อยๆ หรือสินค้าที่เป็นที่นิยมทั่วไปในตลาด อาจให้กำไรกับกิจการเพียงเล็กน้อย หรือพนักงานขายซึ่งยอดขายมากไม่ได้ทำกำไรให้กับกิจการเท่ากับพนักงานขายซึ่งมียอดขายต่ำกว่า

คุณสมบัติของระบบ

     1. ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบใบกำกับสินค้า (Billing Order) และระบบบัญชีลูกหนี้และระบบรับชำระเงิน (Account Receivable & Cash Received) ซึ่ง เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น

     2. สามารถบันทึกเป้าหมายการขาย (Sales Target) แยกตามพนักงานขาย ลูกค้า และสินค้าชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการออกรายงานเปรียบเทียบการขายระหว่าง ยอดขายจริงกับ เป้าหมายที่วางไว้

     3. สามารถกำหนดพนักงานขายในบริษัทได้ไม่มีจำนวนจำกัด และกำหนด Sales Supervisor ที่ควบคุมพนักงานขายแต่ละกลุ่ม

     4. สามารถคำนวณหา Commission ที่ได้รับสำหรับพนักงานขายแต่ละราย โดยกำหนด Sales Commission Schemeและออกรายงานเกี่ยวกับ Commission เพื่อให้กับฝ่ายบัญชีทำการจ่ายเงินรวมกับเงินเดือนที่ได้รับในงวดนั้น ซึ่งในที่นี้ถ้านำระบบนี้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบบัญชีค่าแรง และเงินเดือนแล้ว เพื่อให้ระบบนั้นทำการจ่ายเงินค่า Commissionกับพนักงานขายรวมกับรายได้ในงวดนั้นได้ ทำให้ช่วยลดขั้นตอนการทำงานลงได้อย่างมาก

     5. อื่นๆ ได้แก่ เราสามารถที่จะออกแบบระบบวิเคราะห์การขายนี้ให้สามารถนำไปใช้ในการคาดคะเนทางตลาด(Sales Forecasting) และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ร่วมกับระบบการวางแผนในการผลิตสินค้าหลัก(Master Production Scheduling) การพยากรณ์สินค้าคงเหลือ (Inventory Forecasting) และ ปริมาณการสั่งซื้อแล้ว ยิ่งให้ประโยชน์สูงสุดกับกิจการนั้น

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com