Login   |
|    


3564277 5
Show/Hide content Community 
       Soft Product
Show/Hide content Application Service 
 News
 Webboard

 

  ERP For General and Factory Business
        Shop Floor Control/Manufacturing Control, SFC (ระบบควบคุมการผลิตในโรงงาน)

        ระบบนี้จะให้ผู้ใช้บันทึกผลการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานตามใบสั่งผลิต (Work Order) ที่ได้รับมาจากฝ่ายวางแผน ตั้งแต่การเบิกใช้วัตถุดิบ (Material Loading) การใช้แรงงานในการทำงาน (Labour Loading) และผลผลิตที่ได้ในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถลงลึกไปในแต่ละบุคคลได้ ซึ่งจะเป็นทั้งการทำงานในเวลาปกติและล่วงเวลา การโอนงานระหว่างขั้นตอนการผลิต (Operation Transfer) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงเวลาที่ใช้และผลผลิตที่ได้ในแต่ละขบวนการผลิต นอกจากนั้นยังทำให้ทราบปริมาณที่จะต้องผลิตในขั้นตอนนั้นๆ และของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขบวนการ

        สามารถป้อนการส่งงานไปผลิตภายนอกโรงงานได้ (Subcontract) และบันทึกรับกลับเข้ามาพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำให้เราทราบถึงปริมาณงานที่ค้างรับจาก Subcontract ได้

        ระบบมีการควบคุมการบันทึกผลผลิตที่ได้ส่งเข้า Warehouse หรือ Quality Control เพื่อทำการบันทึกคุณภาพที่ได้ก่อนส่งเข้า Warehouse

        สามารถป้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งเหตุผลต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ได้แก่ การหยุดเครื่องจักร การขอเปลี่ยนแม่พิมพ์ การส่งซ่อมเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ซึ่งทำให้ทราบประวัติการใช้เครื่องจักรและแม่พิมพ์ได้ รวมไปถึงประวัติการผลิตสินค้าว่ามีการใช้เครื่องจักรและแม่พิมพ์ใดในการผลิตบ้าง นอกจากนั้นยังมีเกี่ยวกับการเบิกเพิ่มจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถที่จะเลือกให้มีการอนุมัติโดยผู้จัดการหรือไม่ได้

        นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานสถานะของสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต (Work in process) และสามารถทำการบันทึก Physical Inventory Tag ใน Production Area แยกแต่ละ Work Order พร้อมทั้งรายการแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นจากการตรวจนับจริง (Physical Inventory Variance) และทำการปรับปรุงในระบบให้ตรงกับรายการตรวจนับจริง และทำการบันทึกต้นทุน

  

SOFT PRODUCT CO., LTD.
802/813 หมู่ 12 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
Tel : 0-29901183-6 Fax : 0-29901181 E-mail : service@softpro2000.com, info@softpro2000.com